REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH
ABOVE/KRAMSTOK

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  Wydawca – podmiot, na którego rzecz zostały wydane Karty Przedpłacone Above/Kramstok

  Salon Sprzedaży – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład sieci Wydawcy punkt sprzedaży Towarów lub Usług, akceptujący transakcje dokonywane przy użyciu Karty Przedpłaconej Above/Kramstok

  Karta Przedpłacona Above/Kramstok (dalej zwana również Kartą) – karta oraz zawarte na niej środki, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela na zasadach niniejszego Regulaminu Kart Przedpłaconych Above/Kramstok, posiadająca pasek magnetyczny, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży.

  Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Przedpłaconą Above/Kramstok

  Użytkownik - posiadacz Karty Przedpłaconej Above/Kramstok, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży.

  Towary lub Usługi – przedmioty lub usługi oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

  Dostępne Saldo – środki wyrażone w złotych polskich (PLN) zgromadzone na Karcie Przedpłaconej Above/Kramstok

  Niewykorzystane Środki – środki na Karcie Przedpłaconej Above/Kramstok, które nie zostały wykorzystane przed upływem Terminu Ważności Karty.

  Termin Ważności – oznacza dzień przypadający 24 miesięcy od daty wydania/aktywacji Karty Przedpłaconej Above/Kramstok

  Terminal POS – oznacza terminale lub inne urządzenia znajdujące się w Salonach Sprzedaży, umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu Karty Przedpłaconej Above/Kramstok
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Przedpłaconej Above/Kramstok (wraz z zadeklarowaną przez Nabywcę wysokością środków doładowaną na Karcie), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zadeklarowanych środków oraz do realizacji Karty Przedpłaconej Above/Kramstok w Salonach Sprzedaży w Terminie Ważności Karty Przedpłaconej Above/Kramstok.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie przekazania Karty Przedpłaconej Above/Kramstok  Nabywcy.
 4. Wartość Karty Przedpłaconej Above/Kramstok wyrażona w PLN jest równa wartości środków na niej zawartych.
 5. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę nie stanowią depozytu, a ich wpłata nie prowadzi do ustanowienia odrębnego, indywidualnego rachunku prowadzonego przez Wydawcę. Nie można połączyć Karty Przedpłaconej Above/Kramstok z żadnym rachunkiem indywidualnym, depozytowym lub kredytowym posiadanym przez Użytkownika w jakiejkolwiek instytucji finansowej.
 6. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę, suma środków zgromadzonych na Karcie zostanie pomniejszona o środki odpowiadające kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary lub Usługi.
 7. W momencie pomniejszenia Dostępnego Salda na Karcie Przedpłaconej Above/Kramstok o środki odpowiadające kwocie ceny należnej Wydawcy za nabyte przy użyciu Karty Towary lub Usługi, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub usług w kwocie równej wysokości, o którą pomniejszone zostaną środki zgromadzone na Karcie.
 8. Karta Przedpłacona Above/Kramstok nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 9. Karta Przedpłacona Above/Kramstok zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy od dnia jej wydania. W momencie przekazania Karty Przedpłaconej Above/Kramstok Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Przedpłacona Above/Kramstok nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Termin Ważności Karty nie może zostać przedłużony.
 10. Dostępne Saldo pozostające na Karcie Przedpłaconej Above/Kramstok po upływie lub w dniu określonym jako Termin Ważności stają się Środkami Niewykorzystanymi.
 11. Karta Przedpłacona Above/Kramstok może być realizowana wyłącznie po aktywacji oraz wyłącznie w Salonach Sprzedaży.
 12. Przekazanie przez Wydawcę Karty Przedpłaconej Above/Kramstok Nabywcy odbywa się w następujący sposób: Po otrzymaniu środków pieniężnych od Nabywcy, Wydawca, w Salonie Sprzedaży, przekazuje Nabywcy Kartę Przedpłaconą Above/Kramstok (wraz ze środkami doładowanymi na Karcie w wysokości równej wpłaconej przez Nabywcę kwocie pieniężnej).
 13. Salon Sprzedaży/Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Przedpłacone Above/Kramstok, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 14. Karta Przedpłacona Above/Kramstok jest formą gotówki i powinna być traktowana jak gotówka. Użytkownik Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, zniszczeniem lub kradzieżą. Użytkownik Karty przyjmuje na siebie pełne ryzyko strat związanych z jej utratą, zniszczeniem lub kradzieżą.
 15. Realizacja Karty Przedpłaconej Above/Kramstok przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Przedpłaconej Above/Kramstok w sposób nieuprawniony.
 16. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Przedpłaconej Above/Kramstok Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 17. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Przedpłaconej Above/Kramstok poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Przedpłaconej Above/Kramstok. Personel dokona pobrania z Karty Przedpłaconej Above/Kramstok środków w wysokości odpowiadającej cenie Towarów lub Usług nabytych przez Użytkownika od Wydawcy za pomocą Terminala POS.
 18. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Przedpłacona Above/Kramstok:
  a. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;
  b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  c. posiada Termin Ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 19. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Przedpłaconej Above/Kramstok w wypadku:
  a. upływu terminu ważności Karty Przedpłaconej Above/Kramstok,
  b. braku technicznej możliwości realizacji Karty, w szczególności:
  – niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
  – uszkodzenia Karty Przedpłaconej Above/Kramstok w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Przedpłaconej Above/Kramstok.
 20. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Przedpłaconej Above/Kramstok wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
 21. W przypadku upływu Terminu Ważności Karty Przedpłaconej Above/Kramstok. Dostępne Saldo na Karcie pozostaje niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu Niewykorzystanych Środków przekazanych Wydawcy.
 22. W przypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż wysokość środków zgromadzonych na Karcie, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą. Użytkownik może również wykorzystać środki zgromadzone na innej Karcie Przedpłaconej Above/Kramstok do dopełnienia potrzebnej do zakupu wysokości środków.
 23. Po pełnym wykorzystaniu Dostępnego Salda z Karty Przedpłaconej Above/Kramstok nie będzie możliwe przeprowadzenie za jej pomocą żadnych transakcji sprzedaży.
 24. Karta Przedpłacona Above/Kramstok może być doładowana dodatkową kwotą w celu zwiększenia Dostępnego Salda. Doładowanie Karty Przedpłaconej Above/Kramstok nie przedłuża Terminu Ważności Karty.
 25. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Przedpłaconymi Above/Kramstok będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 26. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży.
 27. W wypadku zwrotu Towarów lub Usług nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Przedpłaconej Above/Kramstok Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Przedpłaconą Above/Kramstok, którą Wydawca przekaże Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów lub Usług. Karta, którą Wydawca przekaże Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała 24-miesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania/aktywacji oraz zostanie zasilona przez Wydawcę środkami w wysokości odpowiadającej cenie Towarów lub Usług podlegających zwrotowi.
 28. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Przedpłaconej Above/Kramstok oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 29. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów lub Usług nabytych z użyciem Karty potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Przedpłaconej Above/Kramstok w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 30. Wydanie Karty Przedpłaconej Above/Kramstok Użytkownikowi stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych jako bon jednego przeznaczenia. Nabywca w momencie doładowania Karty przedpłaconej otrzymuje dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy ma prawo otrzymać paragon ze wskazanym NIP nabywcy lub fakturę VAT. Nabywca traci prawo do otrzymania faktury, jeżeli nie zgłosił żądania o wystawienie faktury przed przekazaniem środków pieniężnych i przed wydaniem Karty przedpłaconej, co wynika z art. 106 ust 5 ustawy o podatku od towarów i usług.